Indicatie suprapubische katheter


Zeer zeldzaam komt het voor dat een bloedvat of darmlis beschadigd wordt. U wordt in dat geval opgenomen. Verzorging van de katheter. De insteekopening van de katheter is afgedekt met een steriel gaasje. Dit splitgaasje moet u verschonen als dit nat of vuil wordt. U kunt de insteekopening van de katheter schoonmaken met kraanwater. De arts spreekt met u af hoe vaak u de blaas moet legen, meestal is dit elke vier uur. Douchen en baden met de katheter is geen bezwaar.

katheter in de blaas gebracht wordt. De katheter blijft goed zitten in de blaas omdat er aan het uiteinde een ballon zit. Ook wordt de katheter vaak nog vastgehecht aan de huid. Deze hechting wordt na een week verwijderd. Door de katheter kan de urine de blaas verlaten en opgevangen worden in een katheterzak of er wordt een kraantje bevestigd op de katheter zodat u zelf regelmatig de blaas kan laten leeglopen. De insteek-opening wordt afgedekt met een steriel gaas en vastgezet met een pleister. Duur, de ingreep duurt ongeveer 15-30 minuten. Indien u op  afdeling dagverleging wordt opgenomen zult u enkele uren in het ziekenhuis verblijven. Na de behandeling, complicaties, na het plaatsen van een suprapubische katheter kunnen onderstaande complicaties voorkomen: Bloedverlies uit de blaas ten gevolge van de punctie. Soms is het noodzakelijk de blaas dan goed te spoelen.

De meest voorkomende reden om over te gaan tot het plaatsen van een dergelijke katheter is het onvermogen om de urine op berekenen natuurlijke wijze volledig te lozen (retentie) of ongewild urineverlies (incontinentie). Voorbereiding, u hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (sintrom, marcoumar, acetosal zal deze medicatie in overleg met uw behandelend arts enige dagen tevoren gestaakt zijn. Het is verstandig om vooraf te regelen dat er iemand haarwortel voor uw vervoer naar huis zorgt. U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling dagbehandeling. Behandeling, op de behandelkamer wordt soms eerst uw blaas met water gevuld. Dit gebeurt via een slangetje (katheter) dat door de plasbuis in uw blaas is gebracht. De ingreep vindt plaats onder steriele omstandigheden. Voor de ingreep wordt daarom de buikwand, tussen navel en schaambeen, geschoren en wordt de huid gedesinfecteerd. Hierna worden de huid en diepere lagen verdoofd door middel van een injectie met verdovende vloeistof.

Suprapubisch katheter, kenniscentrum Urologie slingeland


Inleiding, in overleg met uw arts krijgt u een suprapubische blaaskatheter. Suprapubisch betekent het plaatsen van een katheter (slangetje) via de scheren onderbuik in de blaas. Het plaatsen van de katheter gebeurt meestal poliklinisch en wordt uitgevoerd door de uroloog. In deze folder leest u hoe deze ingreep in Bernhoven verloopt. Waarom een blaaskatheter, een suprapubische blaaskatheter is een slangetje dat via de buikwand in uw urineblaas zit. Dit slangetje kan, afhankelijk van de indicatie, enkele weken, dagen of maanden in uw blaas blijven zitten. Door deze katheter is het mogelijk om de urine in de blaas, eruit te laten lopen en op te vangen. Tevens kan inzicht verkregen worden of het zelf baby plassen nog mogelijk is en er kan vastgesteld worden hoeveel urine er in de blaas achter blijft nadat u spontaan geplast heeft.

Informatie suprapubische katheter


Zo zijn bij oudere mannen afvloedbelemmering en onvolledige lediging van de blaas belangrijke predisponerende factoren voor het ontstaan van een urineweginfectie. Bij zwangere vrouwen dragen dilatatie van de ureteren en een verminderde blaastonus bij aan het ontstaan van urineweginfecties. Bij oudere vrouwen spelen postmenopauzale atrofie van de tractus urogenitalis alsmede een onvolledige blaaslediging ten gevolge van een descensus uteri een rol. Andere predisponerende factoren voor het ontwikkelen van urineweginfecties zijn blaas- of nierstenen, verblijfskatheters en een verminderde weerstand, bijvoorbeeld door diabetes mellitus, bestraling of gebruik van immunosuppressiva. Bij patiënten met diabetes mellitus komt vaker asymptomatische bacteriurie voor en is ook de incidentie van symptomatische urineweginfecties hoger. Bij ouderen varieert de prevalentie van asymptomatische bacteriurie sterk (5 tot 50 bij ouderen vanaf 65 jaar oplopend tot 100 bij patiënten 20 dagen na het inbrengen van een verblijfskatheter. Behandeling van bacteriurie is niet nodig in afwezigheid van pijnlijke mictie of tekenen van weefselinvasie. Het behandelen van een asymptomatische bacteriurie verbetert een aanwezige incontinentie niet. 3) Pathofysiologie bij kinderen nhg samenvattingskaart Bij jonge kinderen met een urineweginfectie kan de oorzaak een anatomische afwijking zijn, zoals vesico-ureterale reflux (vur verdubbelingsanomalieën van de urinewegen, hydronefrose, mega-ureter en urethrale obstructies (herkenbaar aan persen bij het plassen).

De incidentie van acute prostatitis bedraagt bijna mannen per jaar. Bij mannen vertoont de incidentie van zowel pyelonefritis als niet prostatitis met het oplopen van de leeftijd een continu stijgende tendens. Urineweginfecties bij kinderen komen minder vaak voor. Bij jongens is de incidentie het hoogst in de leeftijdsgroep jonger dan 4 jaar en bij meisjes tussen 5 en 9 jaar. Pathofysiologie bij volwassenen nhg samenvattingskaart Urineweginfecties worden in hoofdzaak veroorzaakt door micro-organismen afkomstig uit de fecale flora die via het epitheel van de urinewegen de blaas koloniseren.

Van daaruit kunnen deze micro-organismen, eventueel via een weefselinfectie, verder opstijgen. In zeldzame gevallen ontstaat een pyelonefritis via de hematogene route. Het overgrote deel van alle urineweginfecties wordt veroorzaakt door Escherichia coli ; andere verwekkers zijn die van de proteus- en klebsiellaspecies en in mindere mate Staphylococcus saprophyticus en enterokokken. 5) Het verschil in incidentie tussen mannen en vrouwen is, naar men aanneemt, in belangrijke mate te verklaren doordat de vrouwelijke urethra korter is en dichter bij de anus uitmondt. De coïtus en vooral het gebruik van condooms met spermadodende glijmiddelen zijn bevorderende factoren voor zwangerschap het ontwikkelen van (recidiverende) urineweginfecties bij vrouwen. 6) vaak is de aanleiding voor een urineweginfectie multifactorieel en lastig op te helderen. Volgens de gangbare hypothese speelt residuvorming een belangrijke rol, waarbij het niet van belang is of het residu tot stand komt door obstructie, neurogene blaasfunctiestoornissen, een te geringe mictiefrequentie, het niet-volledig ledigen van de blaas tijdens de mictie of door pendel van urine binnen.

Een suprapubische sonde: plaatsing en verzorging mens

Bij deze groepen bestaat een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop met weefselinvasie. Tekenen van weefselinvasie : koorts, rillingen, algemeen ziekzijn, flank- of perineumpijn, acute (toename van) verwardheid/delier. Clean catch : methode waarbij de middenstroomurine van niet-zindelijke kinderen direct wordt opgevangen zonder gebruik te maken van een plaszakje. Epidemiologie nhg samenvattingskaart Het aantal gerapporteerde nieuwe episodes van cystitis in de huisartsenpraktijk bedraagt bij racefiets vrouwen gemiddeld bijna krijgen 70 en bij mannen bijna patiënten per jaar. 4) de incidentie vertoont bij vrouwen tussen de 15 en 24 jaar een piek en is het hoogst bij vrouwen ouder dan 60 jaar. Van alle klachten en aandoeningen waarmee vrouwen de huisarts consulteren komt een cystitis het meest voor. De gemiddelde incidentie van pyelonefritis is lager: bij vrouwen ruim 2 en bij mannen minder dan patiënten per jaar. De incidentie van pyelonefritis bij vrouwen blijft vanaf het 15e levensjaar tot op hoge leeftijd ongeveer gelijk.

Wat zijn indicaties en contra- indicaties voor een

Urineweginfectie bij kinderen jonger dan 12 jaar, met onderscheid tussen patiënten: zonder tekenen van weefselinvasie; met tekenen van weefselinvasie. Nhg samenvattingskaart, urineweginfectie : bacteriurie met klinische verschijnselen. In de standaard wordt van bacteriurie gesproken bij een positieve nitriettest, een dipslide met ten minste 104 kolonievormende eenheden per milliliter (kve/ml) of een kweek met ten minste 105 kve/ml.2. Bij kinderen jonger dan 12 jaar is voor de diagnose een positieve kweek vereist. Cystitis: urineweginfectie die zich beperkt tot het oppervlak van de blaasmucosa, zonder tekenen van weefselinvasie. Pyelonefritis: bacteriële infectie van het nierbekken en het nierweefsel, met tekenen van weefselinvasie. Acute prostatitis: bacteriële infectie van de prostaat, met tekenen van weefselinvasie. Asymptomatische bacteriurie : ontbreken van klinische verschijnselen hoeveelheid bij bacteriurie. 3) Risicogroepen bij urineweginfectie : mannen, zwangeren, patiënten met diabetes mellitus of met verminderde weerstand, patiënten met afwijkingen aan de nieren of urinewegen, patiënten met neurologische blaasstoornissen, patiënten met een verblijfskatheter en kinderen onder de 12 jaar.

De nhg-standaard Urineweginfecties geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van acute bacteriële infecties van de urinewegen; hiertoe worden cystitis, pyelonefritis en acute prostatitis gerekend. Diagnostiek en behandeling van urethritis, chronische prostatitis en epididymitis vallen buiten het bestek van deze standaard. Bij de herziening van de standaard is gekozen om de indeling in gecompliceerde en ongecompliceerde urineweginfecties te verlaten, omdat het begrip gecompliceerd zowel kan verwijzen naar het beloop als naar het verhoogde risico op een benen gecompliceerd beloop. De nieuwe indeling staat vermeld in het kader. Kinderen jonger dan 12 jaar worden beschouwd als een aparte risicogroep, 1) omdat de etiologie en behandeling verschillen van die bij andere risicogroepen. Indeling urineweginfecties cystitis bij gezonde, niet-zwangere vrouwen (vanaf 12 jaar). Cystitis bij patiënten vanaf 12 jaar met een verhoogd risico op een gecompliceerd beloop. Deze risicogroepen zijn: mannen; zwangeren; patiënten met diabetes mellitus of verminderde weerstand; patiënten met afwijkingen aan de nieren of urinewegen; patiënten met neurologische blaasstoornissen; patiënten met een verblijfskatheter. Urineweginfectie bij patiënten vanaf 12 jaar met tekenen van weefselinvasie, met onderscheid tussen: vrouwen; mannen.

Wat is een suprapubisch katheter, verpleging

Nhg-standaard Urineweginfecties(derde herziening de standaard en wetenschappelijke verantwoording zijn geactualiseerd ten opzichte van de vorige versie (Huisarts Wet 2005(8 341-52). Belangrijkste wijzigingen, de indeling van urineweginfecties is gewijzigd, waarbij de termen ongecompliceerde en gecompliceerde urineweginfecties zijn verlaten. Urine voor een kweek (al dan niet via dipslide) bij een niet-zindelijk kind wordt bij voorkeur opgevangen door middel van clean catch (zonder plaszakje urine uit een plaszakje is alleen geschikt om een urineweginfectie uit te sluiten. De belangrijkste wijzigingen in het medicamenteuze beleid zijn: bij gezonde niet-zwangere vrouwen met een cystitis kan een expectatief naar beleid gevoerd worden, met eventueel een uitgesteld recept; urineweginfecties onder de 12 jaar worden bij jongens en meisjes op dezelfde wijze behandeld; norfloxacine wordt niet meer aanbevolen;. Na behandeling van een urineweginfectie is controle van de urine alleen nodig als de klachten niet verdwenen zijn. Kernboodschappen, overweeg bij een gezonde, niet-zwangere vrouw die eerder een geobjectiveerde urineweginfectie heeft gehad, die de klachten herkent waarbij de klachten niet langer dan een week bestaan en die geen fluorklachten of verhoogd soa-risico heeft, om urineonderzoek achterwege te laten vanwege de hoge voorafkans. Bij antibiotische behandeling van een cystitis bij gezonde niet-zwangere vrouwen is een vijfdaagse kuur nitrofurantoïne eerste keus; een énmalige gift fosfomycine is tweede keus. Zet een kweek in voor resistentiebepaling (al dan niet via dipslide) voorafgaand aan de behandeling van een urineweginfectie zonder weefselinvasie bij personen uit een risicogroep, zoals mannen, zwangeren, kinderen jonger dan 12 jaar en patiënten met afwijkingen aan nieren of urinewegen of met een verminderde. Na isolatie van een groep-B-streptokok uit de urine van een zwangere vrouw, bestaat er ongeacht het resultaat van de behandeling en de zwangerschapsduur een indicatie voor intraveneuze antibiotische profylaxe tijdens de partus.

Indicatie suprapubische katheter
Rated 4/5 based on 490 reviews